ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
25 Jan 2021

ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020 – ΚΑΘΕΣΤΩΣ 4.2

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ‘Η / ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

«Εκσυγχρονισμός Εκμετάλλευσης»

Το επενδυτικό έργο της εταιρείας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Γ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ (ΑΧΝΑΓΑΛ) ΛΤΔ» για ανέγερση νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και αγορά μηχανημάτων/εξοπλισμού συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές.